Ana içeriğe atla

Yayınlar

İdarenin Ajanı Tarafından Yapılan Haksız Şikayete İlişkin Görülecek Tazminat Davasında Adli Yargının Görevli Olduğu hk.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/15745   Karar No: 2015/12194 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/15745 K:2015/12194 MAHKEMESİ : Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 02/10/2014 NUMARASI : 2014/671-2014/2218 Davacı A.. Y.. vekili Avukat Çağlar Yumuş tarafından, davalı C.. E.. aleyhine 25/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeni ile reddine dair verilen 02/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kişilik haklarının ihlali nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, yetkilisi olduğu K. Ltd. Şti.'ne ait 2011 yılı gelir ve gi
Son yayınlar

6 Ay Birlikte Yaşamamış Çiftlerin Boşanma Davalarında Yetki Meselesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 168.maddesi boşanma veya ayrılık davalarında yetki konusunu düzenlemiştir. Adı geçen maddeye göre; Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yetki meselesi uzun süre müşterek hayat süren çiftler yönünden herhangi bir zorluk addetmese de problem 6 aydan daha kısa süre bir arada yaşamış ve boşanma davasında karşı karşıya gelmiş çiftler yönünden ortaya çıkmaktadır. Aynı durumda olan bir müvekkilim hakkında verilmiş bir mahkeme kararını temyiz etmemizle Yargıtay bu konuda bir içtihat yaratarak aşağıdaki kararı vermiştir. T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2013/720 2013/13405 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ  :Ankara 2. Aile Mahkemesi TARİHİ  :22.11.2012 NUMARASI  :Esas no:2012/1044 Karar no:2012/1513 TEMYİZ EDEN DAVACI  :B. G. VEKİLİ  :Av. Çağlar YUMUŞ

Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bakış

    Bilindiği üzere sigorta şirketlerinin yasama organı üzerindeki yoğun lobileri neticesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90-92-97 ve 99.maddelerinde 6704 sayılı yasanın 3-6 maddeleriyle bir takım değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler özü itibariyle tüketici konumunda bulunan sigortalıların temel anayasal bazı haklarına halel getirmekle birlikte, yerleşik Yargıtay kararlarının rafa kaldırılmasına sebebiyet vermiştir. Bir iç düzenleyici norm olan ve normlar hiyerarşisinde kanunun kat be kat altında olan Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulacak sigorta genel şartları, kanunun 90.maddesinde yapılan değişiklikle eski uygulamanın önüne geçmiş ve ''Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.'' şekline bürünmüştür. Kısacası Borçlar Kanunu ve yargı kararlarıyla büyüyüp yeşeren ve ülkesel alanda uygulama alanı bulan kurallar rafa kaldırı