Ana içeriğe atla

6 Ay Birlikte Yaşamamış Çiftlerin Boşanma Davalarında Yetki Meselesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 168.maddesi boşanma veya ayrılık davalarında yetki konusunu düzenlemiştir. Adı geçen maddeye göre;
Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Yetki meselesi uzun süre müşterek hayat süren çiftler yönünden herhangi bir zorluk addetmese de problem 6 aydan daha kısa süre bir arada yaşamış ve boşanma davasında karşı karşıya gelmiş çiftler yönünden ortaya çıkmaktadır. Aynı durumda olan bir müvekkilim hakkında verilmiş bir mahkeme kararını temyiz etmemizle Yargıtay bu konuda bir içtihat yaratarak aşağıdaki kararı vermiştir.


T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: KARAR NO:
2013/720 2013/13405

Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN :
MAHKEMESİ :Ankara 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :22.11.2012
NUMARASI :Esas no:2012/1044 Karar no:2012/1513
TEMYİZ EDEN
DAVACI :B. G.
VEKİLİ :Av. Çağlar YUMUŞ - Ankara
DAVALI :E. G.
DAVA TÜRÜ :Boşanma
TEMYİZ EDEN : Davacı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (TMK 168). Tarafların 20.04.2012 tarihinde evlendikleri ve dava tarihine kadar 6 aylık birlikte oturma koşulunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Davacı kadın tarafından 07.08.2012 tarihinde Ankara Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmiş, davalı koca tarafından süresinde yetki itirazında bulunulmuş, yerel mahkeme tarafından Kırşehir Aile Mahkemesi'nin yetkili olduğundan yetki itirazının kabulü ile dosyanın Kırşehir Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı kadının 02.08.2012 tarihinde Yenimahalle Nüfus Müdürlüğüne yerleşim yerini Ankara olarak bildirmiştir. Dava açıldığı tarihte davacı kadının yerleşim yeri Ankara'dır. Açıklanan nedenlerle davaya Ankara Aile Mahkemesinde bakılması gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:
 Temyiz edilen hükmün yukarıda yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13.05.2013 (Pzt.)

Çağlar YUMUŞ
Avukat/Arabulucu

Kızılırmak Mah. Budapeşte Cad.
No:41/14 Çukurambar
Çankaya/ANKARA

Tel-Fax: 0 312 231 42 44

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İdarenin Ajanı Tarafından Yapılan Haksız Şikayete İlişkin Görülecek Tazminat Davasında Adli Yargının Görevli Olduğu hk.

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
Esas No:2014/15745   Karar No:2015/12194
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/15745 K:2015/12194

MAHKEMESİ : Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/10/2014
NUMARASI : 2014/671-2014/2218


Davacı A.. Y.. vekili Avukat Çağlar Yumuş tarafından, davalı C.. E.. aleyhine 25/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeni ile reddine dair verilen 02/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, kişilik haklarının ihlali nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, yetkilisi olduğu K. Ltd. Şti.'ne ait 2011 yılı gelir ve gider evraklarının 2012 …

Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bakış

Bilindiği üzere sigorta şirketlerinin yasama organı üzerindeki yoğun lobileri neticesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90-92-97 ve 99.maddelerinde 6704 sayılı yasanın 3-6 maddeleriyle bir takım değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler özü itibariyle tüketici konumunda bulunan sigortalıların temel anayasal bazı haklarına halel getirmekle birlikte, yerleşik Yargıtay kararlarının rafa kaldırılmasına sebebiyet vermiştir. Bir iç düzenleyici norm olan ve normlar hiyerarşisinde kanunun kat be kat altında olan Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulacak sigorta genel şartları, kanunun 90.maddesinde yapılan değişiklikle eski uygulamanın önüne geçmiş ve ''Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.'' şekline bürünmüştür. Kısacası Borçlar Kanunu ve yargı kararlarıyla büyüyüp yeşeren ve ülkesel alanda uygulama alanı bulan kurallar rafa kaldır…